Garantii

Kõik Klaverite Kantsi poolt teostatavad remondi – ja restaureerimistööd fikseeritakse pooltevahelise lepinguga.
Tööde valmimisel vormistatakse kirjalik tööde üleandmis-vastuvõtmisakt ja fikseeritakse garantii pikkus sõltuvalt teostatud tööde iseloomust.